SAMSUN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFEDERASYONU | 0 212 321 54 55 | İLETİŞİM

Tüzüğümüz

Yazı Boyutu

SAMKON

SAMSUN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFEDERASYONU

TÜZÜĞÜ 

 

Madde-1

Konfederasyonun adı; SAMSUN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFEDERASYONU’ dur. Kısa adı “SAMKON ” dur. Merkezi: İstanbul’dadır.. 

Madde 2– KONFEDERASYONUN AMACI

Konfederasyon Üyelerinin Temel ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılamak, aralarında iletişimini sağlamak, eğitim başta olmak üzere, turizm, tarım, ticaret gibi konularda birlikte hareket ederek İlin kalkınmasına yardımcı olmak, dünyada ve ülkemizdeki bütün alanlarda gelişmeleri takip etmek, üye Federasyonları bu konularda bilgilendirmek, kamuoyu oluşturmak ve Kamuoyunu bilgilendirmek, toplumsal bilincin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak, Samsun ili ve ilçelerinin bütün yönleriyle tanıtımını sağlamak, sosyal kültürel ve ekonomik değerlerini öne çıkarmak,

Samsun ilinin kalkınması,Yurt içinde ve yurt dışındaki bütün Samsunlular arasında dayanışmayı sağlayacak ve birleştirici, yapıcı, insan haklarına saygılı, üretken, öngörülü, güven verici, ufku geniş insanların doğup büyüdüğü gelişmiş bir Samsun imajı yaratmaya çalışmak.Demokrasinin ulusal düzeyde gelişmesi veya aygınlaştırılması çalışmalarına destek olmak, Avrupa birliği ve Dünya Bankası nezdinde Projeler geliştirmek, Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Ortak Projeler yapmak, bu projeleri uygulanmasını sağlamak, Üyelerin tanıtılmasını sağlamak ve demokratik toplumlar oluşturmak için çalışmalar yapmak, eğitimde yaşanan maddi ve manevi engellerin kaldırılması için çalışmalarda bulunma, Eğitime Destek sağlamak, Yüksek öğretimde Eğitim gören öğrencilere burs ve benzeri destekler sağlamak,

Ülkemizin Kurtuluş Savaşının Başlangıç noktası Samsun İli ve Türkiye Genelinde Her yıl yapılan 19 Mayıs etkinliklerini katılmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte organize etmek. Bölgenin tanıtımı kapsamında yerel ve merkezi yönetim ile işbirliği ve eşgüdüm içinde merkez, ilçe ve mahallerde festival, şenlik ve organizasyonlar düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

      Konfederasyon Tarafından Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Konfederasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki kurum veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Konfederasyon amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Konfederasyonlar, Federasyonlar ile derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

14- Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

15- Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla; Eğitim ve öğretim faaliyetleri için dershane, kitaplık, okuma odası, yurt, pansiyon sosyal yardım faaliyetleri için misafirhane, çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı sportif faaliyetler için spor sahası ve salonu, meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurmak, Konfederasyon faaliyetlerini yaymak için basın yayın kuruluşlarından yararlanmak,

16- Gençlik, cinsiyet eşitliği, çevre, sağlık, insan hakları (ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, din ve inanç özgürlüğü, v.s.), Engelli hakları, çocuk hakları, tüketici hakları, kültürel haklar, medeni haklar, sosyal dışlanma, her türlü ayırımcılıkla mücadele, fırsat eşitliği, demokrasi ve iyi yönetişim, kültür, sanat ve sosyal yardım, eğitim, kırsal kalkınma, turizm, çevre koruma kent geliştirme, güzelleştirme, kültürel miras, gibi konularda ulusal ve uluslararası projeler yapmak, yapılan projelere katkı sağlamak,

Madde-3 KONFEDERASYON KURUCULARI

Ekli Konfederasyon kuruluş bildirgesinde isimleri ve ikametgâh adresleri yazılı olan federasyonlar ve temsilcileri konfederasyonun kurucularıdır.

SN

KURUCU FEDERASYONLAR

1

 SADEF SAMSUN DERNEKLER FEDERASYONU

2

 İSTANBUL ANADOLU YAKASI SAMSUN DERNEKLER FEDERASYONU

3

İSDEF İSTANBUL SAMSUNLULAR İL İLÇE KÖY DERNEKLERİ FEDERASYONU

4

 VEZDEF VEZİRKÖPRÜ DERNEKLERİ FEDERASYONU

Madde–4 KONFEDERASYON ÜYELİĞİ VE KONFEDERASYONA KATILMA

Konfederasyona Üyelik; Kurucular dışında kalan Federasyonlar ve gerekli işlemler tamamlanmadan yapılan müracaatlar Konfederasyon yönetimince dikkate alınmaz.

Konfederasyona katılma hakkında Genel Kurul kararını alan Federasyon yazılı olarak Konfederasyon Yönetimine başvurur ve Konfederasyon Yönetimi bu isteği 30 (Otuz)gün içerisinde karara bağlamak zorundadır.

Yönetim kurulu, başvuruları en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu aday federasyona yazılı olarak duyurur. Aday federasyonun konfederasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatını ödemedikçe konfederasyon üyeliğine hak kazanılamaz.

Konfederasyon  Genel Kurulu kararı alındıktan sonra yeni üye kayıtları yapılamaz.

 

 

 

 

Genel Kurul kararı alındıktan sonra üyelik için müracaat eden federasyonun üyeliğini yönetim kurulu kabul edebilir veya genel kurul sonuna bırakabilir. Gerekçesi ise; Yönetim Kurulu kongre kararı aldıktan sonra üye yaptı; sonucu etkilemek istiyor gibi bir spekülasyonu engellemektir.

 

Konfederasyona üye olacak Federasyonun sabit bir adresi, resmi web sayfası ve her türlü sekretaryasının olması zorunludur.Bu şartları taşımayan federasyon üye olarak kabul edilemez ve mevcut üye federasyonlar içinde durumu değişenler de aynı şekilde değerlendirilir ve Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği sonlandırılır.

Madde-5 ÜYE FEDERASYONLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a- Üye Federasyonlar konfederasyon tüzüğünde belirtilen kurallara tam olarak uymak zorundadır. Üye Federasyonlar Konfederasyon Genel Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamakla yükümlüdürler. Federasyonlar kendi faaliyetlerinde bağımsızdırlar.

b- Üye Federasyonlar Konfederasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen katılım payını ve yıllık aidatları muntazaman ödemek zorundadırlar.

c- Üye Federasyonlar, 4721 sayılı kanunun 98.maddesine göre genel kurulları tarafından üst kurul delegelerini seçip, kendi Genel Kurul toplantılarını takiben en geç 30 gün içerisinde, Konfederasyon delegelerinin listesini ve üye derneklerin listesi ile genel kurul tutanağını Konfederasyon Yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

d- Üye federasyonlar Olağan Genel Kurul Toplantılarında ya da şartların gerektirmesi durumunda olağanüstü genel kurul yapmaları halinde, olağanüstü genel kurullarında konfederasyon delegelerini seçmiş olmak zorundadırlar. Genel Kurullarını iki ya da üç yılda bir yapan Federasyonlar, delegelerini iki ya da üç yıl için seçmiş kabul edilirler.

e- Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma kurullarına konfederasyona üye Federasyonların yönetim kurullarının belirleyeceği temsilciler katılabilirler.

f- Üye federasyonlar düzenledikleri toplantılar ve diğer çalışmalar konusunda konfederasyona bilgi vermek zorundadırlar.

Madde -6 ÜYE FEDERASYONLARIN SAMKON DIŞINDA KURULU BULUNAN YA DA KURULACAK OLAN KONFEDERASYONLARA ÜYE OLMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNMASI

 

Üye federasyonlar Türkiye sınırları dahilinde kurulu bulunan ya da kurulacak olan konfederasyon  ya da başka sivil toplum kuruluşlarına katılmak istemeleri durumunda, SAMKON üyeliklerinden doğan her türlü üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik aidat borçları ile faaliyetlerden oluşan katkı paylarını ödeyerek ve Konfederasyon (SAMKON) yönetim kurulundan uygunluk yazısı – izni alınarak konfederasyon üyeliğinden ayrılabilir.

 

Başka konfederasyona üye  olacak federasyonlar, üye olma durumlarında SAMKON’a olan aidat ve faaliyetlerden oluşan tüm borçlarını ödemek zorundadırlar. Ödenmediği takdirde Konfederasyonun bulunduğu il merkezindeki icra daireleri  yoluyla tahsilatı yapılacaktır.

Madde-7  ÜYE FEDERASYONLARIN HAKLARI

Dernekler kanununun ilgili hükümleri Konfederasyon hakkında da geçerlidir. Hiçbir Federasyon Konfederasyona üye olmaya ya da üyeliğini devam ettirmeye zorlanamaz. Her üye federasyonun konfederasyon üyeliğinden ayrılma hakkı vardır. Ancak; Federasyona Üye Olma şartları gibi ayrılma da Genel kurul karar ve Yönetim Kurulu Kararı alarak Üyelikten ayrılabilir. Konfederasyon üyesi olan her federasyon eşit haklara sahiptir. Tüzüğe eşitliği bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Konfederasyon genel kurulunun teşkili işbu tüzüğün 12.maddesinde düzenlenmiş olup, her bir genel kurul üyesinin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul üyeleri oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Konfederasyon üye Federasyonların katkısı ile gerçekleştirilen etkinliklerden elde edilen brüt gelirlerden etkinliğe ait belgeli tüm giderler düşüldükten sonra kalan net gelir konfederasyon yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda üye Federasyonların etkinliğe katkılarına, etkinlikte konfederasyon dışında yaptıkları harcama tutarları ile sınırlı olmak ve fiili yapılan belgeli harcama tutarlarını aşmamak şartıyla paylaştırılabilir ya da konfederasyonun bütçesi içerisinde kalır.

 

Madde-8 KONFEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

a- Hiç bir üye Federasyon Konfederasyonda üye olarak kalmaya zorlanamaz. Üye Federasyonlar kendi Genel kurullarında karar almak ve bu ayrılma kararını Konfederasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek şartıyla istedikleri zaman konfederasyon üyeliğinden ayrılabilirler.

b- Konfederasyona yazılı olarak bildirim yaparak üyelikten çıkan veya çıkarılan üye Federasyon, Konfederasyona olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadır.

c- Konfederasyondan ayrılan Federasyon, Konfederasyonun sahibi olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve ayni haklarından vazgeçmiş sayılır. Bu konularda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

d- Üye Federasyonun fesih edilmesi, yetkili mercilerce kapatılması veya herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda konfederasyon üyeliği otomatik olarak düşer, sona erer. Bu durumda (c) bendindeki şartlar geçerlidir.

e- Kendi arzusuyla konfederasyondan ayrılan federasyon, tekrar üye olmak istediği takdirde konfederasyon tüzüğünde yazılı konfederasyona üyelik koşullarının tümünü sağlamak ve gerekli yasal işlemleri yeni üyelik kaydında olduğu gibi yeniden yapmak zorundadır.

Madde -9 KONFEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA

Üye federasyonlar aşağıdaki hallerin varlığı halinde konfederasyon yetkili kurullarının üye federasyona ait konfederasyon bünyesinde tutulan kayıt ve belgeler üzerinde yapacağı somut denetim ve inceleme raporlarının konfederasyon yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde Dernekler mevzuatına aykırılıklar ve Konfederasyon’un amacına aykırılık oluşturacak şekilde faaliyet yaptıklarının tespiti halinde, oluşacak yönetim kurulu kararı gereği konfederasyon üyeliğinden çıkarılmaları yönünde karar alınabilir. Herhangi bir federasyonun konfederasyon üyeliğinden çıkma nihai kararı konfederasyon genel kurulunun onayı ile mümkündür. Konfederasyon yönetim kurulu üyelikten çıkarma yönünde aşağıdaki şartların varlığı halinde ilgili federasyon hakkında üyelikten çıkarma kararı alır ve bu üyelikten çıkarma kararını ilk Genel kurulun onayına sunar.

a- Konfederasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak veya bu kararların gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyet göstermek.

b- Konfederasyon Tüzüğüne aykırı hareket etmek veya Dernekler Yasasını ihlal edici uygulamalarda bulunmak.

c- Konfederasyon aidatlarını üye federasyonun ödeme imkanı olduğu halde Kasti olarak ödememesi halinde,

d -Üye federasyon yönetim kurulu üyeleri ya da ilişki içerisinde oldukları kişiler tarafından muvazaalı olarak hiçbir faaliyeti olmayan üye alt yapısı olmayan dernek kurulması ya da bu amaçla muvazaalı üye federasyonlara bağlı dernek kurmaya teşebbüs edilmesi. Muvazaa tespitinde; Üye sayısının değerlendirilmesi aynı üyelerin başka bir derneğe muvazaalı olarak üye olduğunun tespiti, derneğin sabit bir adresinin olmaması, başka kurulu derneklerle aynı adreste Kurulması, sadece adres göstermek amacıyla herhangi bir yerin kiralanmış gösterilmesi dernek adresi kira ise stopaj vb kayıtlarının açılmamış olması gibi ölçütlere göre muvazat kararı verilebilecektir. Ayrıca bu işlere yeltenen üye federasyon yöneticileri ve delegeleri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda da bulunulabilecektir. a,b,c,d bentlerinde belirtilen durumların konfederasyonun tüzükte yazılı yetkili organlarınca somut olarak belgeleriyle birlikte ortaya konulması gerekmektedir. Aksi halde varsayıma dayalı, keyfi olarak üye federasyonların üyelikten çıkarılmaları yönünde yönetim kurulu karar alamaz.Yönetim kurulu somut belge ve delillere dayanmayan nedenlerle üye federasyonu üyelikten çıkarmaya teşebbüs eder bu yönde hukuka aykırı karar alır ise konfederasyon yönetim kurulu üyeleri hakkında haksızlığa uğrayan federasyon yönetim kurulu suç duyurusunda bulunabilecektir Yukarıda bildirilen durumlarda belirtilen prosedürlerin tamamlanması şartıyla Konfederasyon Yönetim Kurulu konuyu gündemine alır ve üye tamsayısının 2/3 ünün onayıyla federasyonun üyelikten çıkartılması yönünde yönetim kurulu görüşünü karara bağlar ve Konfederasyon Yönetimi bu görüşünü gerekçeleriyle birlikte ilgili federasyona Üyelikten çıkarılma işlemini Yazılı olarak bildirir.

 Madde-10 KONFEDERASYON ORGANLARI

a- Genel Kurul                                   d- Danışma Kurulları

b- Yönetim Kurulu                              e- Disiplin Kurulu

c- Denetleme Kurulu

 

 Madde-11 GENEL KURULUN TEŞKİLİ

Genel kurul, konfederasyonun en yetkili organıdır.

Konfederasyona bağlı üye federasyonlar konfederasyon genel kurulunda aşağıdaki şekilde temsil olunurlar:

1- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 98.maddesinde, ”dernekler bağlı bulundukları federasyonun, federasyonlar da bağlı oldukları konfederasyonun genel kurulunda en az üç üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, ilgili derneklerin ve federasyonların genel kurullarınca seçilir” amir hükmü gereğince, üye federasyonların genel kurulunda seçilen üst kurul delegeleri konfederasyon genel kuruluna delege olarak katılırlar.

2-Üye federasyonlara, 4721 sayılı Medeni Kanunun eşitlik ilkesi ile ilgili 68. maddesi uygulanır. Her federasyon, konfederasyonda 25 asıl,10 yedek delege ile temsil edilir.

3-Konfederasyon delegeleri, üye federasyonların genel kurullarında seçtikleri üst kurul delegelerinden oluşur. Üye federasyonların üst kurul delegelerinin tamamı federasyona bağlı derneklerin genel kurullarında seçtikleri üst kurul delegelerinden oluşur.

4- Tüzüğün 5.maddesinin (c) bendinde belirlenen şartların yerine gelmesi kaydıyla üst kurul delegeleri şu şekilde belirlenecektir. Federasyon Genel kurulu sırasında Resmi Kayıtlı Üye Dernek sayısı X3 = Federasyon üst kurul delegesi olacaktır.

5-Federasyona üye olan dernekler, birden fazla federasyona üye olabilirler. Federasyon ve konfederasyonlara ilişkin diğer hususlar hakkında 4721 sayılı Medeni Kanun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde-12 GENEL KURUL TOPLANTILARI

a- Olağan Genel Kurul-konfederasyon Genel Kurulu her üç (3) yılda bir KASIM ayında olağan olarak toplanır.

b- Olağanüstü Genel Kurul; Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli görmesi halinde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5’ inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanabilir. Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yönetim kuruluna sunacakları yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde Denetleme Kurulu üyelerinden birisinin veya toplantı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından konfederasyon delegeleri arasında 3 kişilik bir heyet oluşturulur ve bu heyet konfederasyon Genel Kurulunu toplar.

 Madde–13 TOPLANTI YERİ, ÇAĞRI USULÜ VE YETER SAYISI

Genel Kurul, konfederasyon Yönetim kurlunun belirlediği yerde yapılır.

a- Konfederasyon Yönetim Kurulu, bağlı federasyonlar tarafından son genel kurulda seçilen ve bildirilen delege listesine göre Genel Kurul Delegelerinin listesini düzenler.Toplantı ile ilgili olarak genel Kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saatini içeren bilgileri bağlı federasyon ve delegelere yazılı posta, elektronik posta, elektronik mesaj, internet sitesi veya gazete ilanı vasıtası ile yasal süresinde duyurulur.

b- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile tüzük değişikliği kararı verilir. Konfederasyonun feshine dernekler yasası hükümlerine göre karar verilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam ayısının iki katından az olamaz.

c- Toplantının geri bırakılmasını gerektiren mücbir bir sebebin bulunması halinde konfederasyon merkezine Yönetim Kurulu, erteleme sebeplerini açık olarak gösteren bir yazı ile bağlı federasyon ve delegelere çağrı usulü ile bildirir.

d- Konfederasyon Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Federasyon Delegeleri Oylarını bizzat Kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılmaz.

e- Genel Kurulda; Yönetim Kurulu seçimi gizli oy ve liste usulü uygulanır. Ancak Genel Kurulda açık oylamaya karar verilirse oylama açık yapılabilir. Yönetim Kurulu, denetim kurulu üyelikleriyle üst kuruluş delegeleri aynı listede yer alabilirler.

 

Madde- 14 KONFEDERASYON BAŞKANI OLMA ŞARTLARI

 

a-TC Vatandaşı ve Samsun’lu olmak,

b-En az 3 federasyonun yazlı onayı alınmadan başkan adayı olunamaz.

Madde–15 TOPLANTININ YAPILIŞ USULLERİ

1. A) TOPLANTI USÜLÜ

a- Toplantı Yönetim Kurlunca belirtilen yerde yapılır. Genel Kurula katılacak olan delegeler, delege listesindeki isimlerinin karşısına imza atarak toplantı mahalline girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

b- Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, yeteri kadar kâtip seçilerek divan oluşturulur. Divan üyelikleri için birden fazla aday olması halinde ve toplantıda mevcut genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının istemesi halinde gizli oylama da yapılabilir.

c- Toplantı yönetimi Kongre Divan Başkanına aittir. Düzenlenen Kongre tutanakları bütün divan üyeleri tarafından imzalanır ve Yönetim Kuruluna verilir.

d- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 Madde–16 GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul konfederasyonun en yetkili karar organı olup, görevleri şunlardır:

a- Üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek. Konfederasyon organlarını seçmek ve konfederasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek.

b- Konfederasyon, Yönetim, denetim kurullarını seçmek, bu kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek ibra etmek. Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek. Gerektiğinde Genel başkanı seçmek.

c- Benzer konfederasyonların oluşturacağı birliklere katılım için karar vermek ve genel kurulu için delege tespit etmek.

d- Konfederasyon amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan taşınır veya taşınmaz malların alınması, satılması veya devredilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

e- Uluslar arası kuruluşla işbirliği yapılmasında yarar görüldüğü hallerde, gerekli mercilerden yasal izinlerin alınmasından sonra bu temasların sağlanması konusunda karar vermek ve bu konuda yönetim kurulunu görevlendirmek.

f- Konfederasyon tüzüğünü değiştirmek, gerekli hallerde üye Federasyonların ihracına karar vermek, üye Federasyonların ve Derneklerin şikayetlerini dinlemek veya aralarında var olan anlaşmazlıkları karara bağlamak, konfederasyonun feshine karar vermek.

g- Üye federasyonlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmelikler yayınlamak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.

h- Gerekli gördüğü durumlarda araştırma ve inceleme komisyonları kurmak.

i- Bu maddelerde sayılmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Dernekler kanununa atıf yapılan diğer kanunlarda belirtilen bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

 

 

 

Madde–17 YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ TOPLANTI USULLERİ VE KARAR ALMA  ONURSAL BAŞKANLARIN SEÇİMİ

a- Onursal başkanlar, daha önce konfederasyon başkanlığı ve kurumsal anlamda üst düzeyde katkı sağlayanlar arasından dönemsel olarak belirlenen kişiler arasından yönetim kurulu kararı ile saptanır, onursal seviyede konfederasyonu temsil ederler.Onursal Başkanlık süresi Yönetim Kurulunca belirlenir.

b- Yönetim kurulu genel kurulda seçilen 34 asıl ve 34 yedek üyeden oluşur.

Her federasyondan en az 1 (bir) delege vasfına sahip kişi genel kurulun onayına sunulacak olan yönetim kurulu üyeleri listesinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alır.

Kurucu veya üye federasyonun yönetim kurulu üyeliği hakkından feragat etmesi halinde konfederasyon yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu sayısı tamamlanır.

c- Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar.

d- Yönetim Kurulu 30 günde bir kez olağan olarak konfederasyon Merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Genel Başkanın, Denetim Kurulu başkanının veya yönetim kurulu üyelerinden 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı en geç bir hafta içerisinde yapılır. Olağanüstü toplantıda özellikle toplantı sebebi olan konu görüşülür.

e- Yönetim Kurulu salt çoğunlukla karar alır.

f- Mazeretsiz veya izinsiz olarak ardı ardına üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarılır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine sırayla yedek listeden üye çağrılır.

 Madde–18 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Genel başkanın önerisi doğrultusunda ilk toplantıda aşağıdaki unvanlardan görev bölümü yapılır, gerek görüldüğünde genel başkanın önerisi ile unvan ve sayıları ile görevlendirmeler değiştirilir. Yönetim kurulu kendi içinden aşağıdaki kurulları kısmen veya tamamen oluşturur. Yönetim kurulu genel prensip niteliğindeki kararları alır, uygulama alt organlarınca yapılır. Tüm kurullarda kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde başkanın oyu çift oy sayılır. Genel başkan katıldığı tüm kurullara başkanlık yapar.

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından yapılacak görevlendirmeler.

(1) Genel Başkan,

(2) Genel Başkan Vekili,

(3) Genel Sekreter,

(4) Genel Sayman,

(5) Finansmandan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

(6) Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

(7) Avrupa Birliği ve Proje Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

(8) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

(9) Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

(10)Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

(11) İstihbarattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

(12) Basın ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

(13) Sağlık İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

(14) Protokolden sorumlu genel başkan yardımcısı

(15) Halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı

(16) Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

(17) Teşkilatlanmadan Sorumlu genel başkan yardımcısı,

(18) Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

(19) Ar-Ge’den sorumlu genel başkan yardımcısı,

görevlerini belirler.

 Madde-19 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a- Genel Kurul kararları çerçevesinde Konfederasyon çalışmalarını yürütmek. Üye kayıt etmek.

b- Konfederasyonu temsil etmek. Gerektiğinde temsil görevini üyelerden birine vermek. Görev paylaşımı ve sirküler düzenlemek.

c- Konfederasyon çalışma raporlarını, Genel sayman ve yardımcısı tarafından hazırlanan bütçesini, bilançoyu görüşerek genel kurula sunmak.

d- Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak.

e- Üye federasyonların tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak, bağlı federasyonlar arasında dayanışmayı bozan ve konfederasyon tüzüğüne uymayan federasyonlar hakkında ihraç kararı almak üzere genel kurula sevk etmek.

f- Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde iç tüzükler, yönetmelikler veya genelgeler hazırlamak.

g- 16. Maddenin (d) fıkrası gereğince genel kurulun verdiği yetkiler dahilinde taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, yer kiralamak-kiraya vermek.

h- Gerekli yasal müsaadeleri almak şartıyla uluslararası faaliyetler ile ilgili olarak federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirlemek.

i- Yurt içi ve yurt dışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin Kanun tüzük ve Genel Kurul kararları çerçevesinde her türlü masraflarını karşılamak.

J- Konfederasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi veya kuruluşlara şilt, plaket v.s. vermek.

k- Konfederasyona gelir temin etmek amacıyla piyango, balo, konser düzenlemek, sportif faaliyetler, panel, gezi ve benzeri toplantılar düzenlemek.

l- Konfederasyonun amaçları doğrultusunda yayınlar çıkarmak, toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, kongreler düzenlemek, bu amaç ile yurt içinde ve dışında gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet etmek, bunlara karşı Konfederasyonu temsil etmek.

m- Konfederasyonun çalışmaları için gerekli görülen müdür, memur, müstahdem gibi personeli almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini, prim ve sosyal haklarını tayin etmek.

n- Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde Konfederasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak, kanun, tüzük ve Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde federasyon adına borçlanmak, buna dair sözleşmeler yapmak, borçlanmayı teminin ipotek, rehin almak ve vermek, ayni hak tesis etmek ile tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak.

 

 

 Madde 20- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

1-)Yönetim kuruluna başkanlık eder.
2-)Konfederasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında temsil eder,
3-)Yönetim kurulunun görüşünü alarak Konfederasyon adına basın toplantısı yapar, her türlü basın ve yayın organlarına beyanatta bulunur, yurt içi ve yurt dışı toplantılarda Konfederasyon adına konuşma yapar, başkan bu yetkilerini yönetim kuruluna bilgi vermek şartı ile yönetim kurulu üyelerinden birini de vekil tayin edebilir.

4-)Genel sekreter ile birlikte bütün yazışmaları, genel saymanla birlikte tüm muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.
5-) Konfederasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, Konfederasyona bağlı kuruluşlar dâhil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir. Konfederasyonun tüm organlarında söz ve oy hakkı vardır.

6-) Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir.
7-) Konfederasyon tarafından çıkartılan basın ve Yayın organlarına sahiplik eder.

Madde  21- GENEL BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: 
1-)  Başkanın olmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder.    

 2-) Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir.
3-) Genel Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirecektir

 Madde 22- GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
1-) Konfederasyonun bütün idari yazışmalarını ve faaliyetlerini düzenler.
2-) Konfederasyon içi hizmetlerle olan ilişkilere ait yazışmaları tek başına imzalamaya yetkilidir.
3-)Genel Başkana vekâlet eder toplantıyı açar ve yönlendirir.
4-)Yönetim Kurulu gündemini düzenler ve Yönetim Kurula getirir.
5-) Konfederasyon bünyesinde çalışan elemanların özlük işlerini düzenler ve yürütür.      

6-)Federasyonların Genel Kurullarının zamanında yapılmasını sağlar ve yeni üye olacak federasyonların Genel Kurulun’da Divan Başkanlığı görevini yapar,       

7-) Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir.
8-)Komisyonlar ve Bölge Başkanlıkları Genel Sekreter’e bağlı olup, Genel Sekreter gerekli gördüğü zamanlarda toplanı düzenleyip görüşmeler yapar, gerekli gördüğü oluşum ve düzenlemeleri yaparak konu ile ilgili raporunu Yönetim Kurulu’na sunar.

 9-) Gerek gördüğü konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, Komisyon Üyeleri, Bölge Başkanları ve ilgili kişilere görev tebliğ eder ve yerine getirilmesi için takibini yapar.
10-) Konfederasyon yönetimi içerisinde koordinasyonu sağlayarak sorunları tespit edip ilgili Genel Başkan Yardımcılarına konuyu tebliğ ederek çözüme ulaşmasını sağlamak.

Madde 23-GENEL SAYMAN’IN GÖREV VE YETKİLERİ:
1-) Konfederasyon muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütür.
2-) Konfederasyon gelirlerinin sağlanmasını, harcamalarını bütçe esasına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarını gereği gibi sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.
3-)Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.
4-) Konfederasyonun taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.
5-) Konfederasyon hesaplarını her an için iç ve dış denetime hazır bulundurur.
6-)Genel kurul kararı uyarınca harcamalar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kurulunda karar almak için teklifte bulunur.
7-)Genel kurula sunulacak bilânço ve tahmini bütçeyi hazırlar ve yönetim kurulunun bilgisine sunar.
8-)Tahsil tediye, mahsup vs. muhasebe işlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları
başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan
yönetim kurulu üyeleri ile imza işlerini yürütür.
9-) Konfederasyon yönetim kurulu bilgisi olmadan kasada memur kat sayısının 1.000 (bin)
katından fazla para bulundurma yetkisi yoktur.

10-) Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir.
11-)Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda her türlü harcamayı yapar.
     

Madde 24-FİNANSMANDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;

1-)Finansman kaynaklarını temin ederek Konfederasyon’a katkı sağlar,

2-)Konfederasyon’u mali açıdan en iyi seviyeye gelebilmesi için gerekli finansman araştırmalarını yapıp hayata geçmesini sağlamak,

3-)Genel Sayman ile koordineli çalışmak,

4-)Kendi bölgesinde teşkilatlanmayı sağlayarak faaliyetlere katılım sağlaması.

5-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

 Madde 25-SPORDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;

1-)Samsunluların spor alanında yapılandırılmasını ve en iyi şekilde hizmet edecek konuma gelmesini sağlamak,

2-)Gençlerin ve çocukların spora kazandırılarak olası kötü alışkanlıklardan soyutlanmasını sağlamak,

3-)Üye federasyonlar arasında takımların oluşturularak turnuvaların düzenlenmesini sağlamak,

4-)Samsunlu sporcularımızın bulunarak Samsunspor’a ve büyük kulüplere kazandırılması için gerekli görüşmelerin yapılmasını sağlamak,

5-)Gençlerin spor faaliyetlerini sürdürebilecekleri sosyal tesisler ve lokalinin yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

6-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

 Madde 26- AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

1-)Konfederasyon’un ve federasyonun gelişimi için projelerin üretilerek bu projelerin olumlu bir şekilde hayata geçmesini sağlamak,

2-)Federasyonların gündeme getirmiş olduğu projeleri inceleyerek, gerekli araştırmaları yapıp sonuçlandırmak,

3-)AB uyum yasaları gereği Sivil Toplum Örgütleri’ne sağladığı kaynaklardan Konfederasyon’un ve federasyonların faydalanmasını sağlamak,

4-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

 Madde 27- SİYASİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;

1-)Konfederasyon amaç ve hizmetleri ile ilgili konularda Siyasi Partilerle görüş alış verişinde bulunarak konularla ilgili raporların hazırlanarak Genel Sekreter’e sunulması,

2-)Samsunlu hemşerilerimiz arasında siyasi kariyeri olanların desteklenerek Siyasi Partilere kazandırılması ve istediği görevi alabilmesi için Konfederasyon adına gerekli görüşmelerin yapılarak düzenlenen raporun Genel Sekreter’e sunulması,

3-)Konfederasyon amaç ve hizmet konularında kendi sorumluluk alanına giren görevlerle ilgili çalışma yaparak Genel Sekreter’e sunmak,

4-)Gerek gördüğü zamanlarda Siyasi Partilerin Genel Başkanlıkları’nı, İl Başkanlıkları’nı, İlçe Başkanlıkları’nı, Belde Başkanlıkları’nı, Bakanları, Milletvekilleri’ni, Belediye Başkanları’nı, tüm bürokratları ve gerek gördüğü kurum/kişileri ziyaret ederek tüm çalışma ve görüşmeleri yapmak,

5-)Yönetim Kurulu kararı sonucu Genel Sekreter’in tebliğ ettiği görevle ilgili dosyayı inceler gerekli çalışma ve görüşmeleri yaparak sonucu rapor halinde tekrar Genel Sekreter’e sunulması,

6-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

 Madde 28-EĞİTİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;

1-)Samsunlu öğrencilerin eğitiminin devamı için gerekli ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çalışmanın yapılması,

2-)İmkanı olmayan başarılı Samsun’lu öğrencilerimizin tespit edilerek bu öğrencilerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında eğitimlerinin tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılması,

3-) Konfederasyon’a üye federasyonları bilinçlendirilmesi konusunda gerekli seminer ve konferansların düzenlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılması,

4-) Konfederasyon’a gelen burs taleplerini incelemek, burs verilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak,

5-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek

 

Madde 29-HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;

1-)Tüm Samsunluların resmi dairelerdeki her türlü sıkıntılarında kanun ve yasalar çerçevesinde sorunları çözerek sonuca ulaşmasını sağlamak,

2-) Konfederasyon’a üye federasyonların hukuksal anlamdaki tüm sıkıntıları ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

3-) Konfederasyon’un Resmi kurumlar veya Tüzel kişiliklerle olan hukuki sorunlarının çözümü ile ilgili çalışmalar yapmak,

4-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

 Madde 30-İSTİHBARATTAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;

1-) Konfederasyon’un ve federasyonların yapılan etkinliklerinde Protokolün güvenliğini sağlamak,

2-)Tüm Samsunlular hakkında menfi veya müspet bilgileri toplayarak raporun hazırlanması,

3-) Konfederasyon’un aleyhinde yapılan çalışmaların tespiti için gerekli araştırmaların yapılarak rapor haline getirilmesi,

4-) Konfederasyon’un ve Samsun’luların birlik beraberliğini bozan veya bozmaya çalışanların tespit edilerek gerekli cezanın verilebilmesi için rapor halinde sunulması,

5-) Konfederasyon’un adına leke getirecek davranışlarda bulunan kişilerin tespit edilerek rapor halinde sunulması,

6-) Federasyonlar arasında istihbar atlanmasını oluşması için gerekli çalışmaların yapılması,

7-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

 Madde 31-BASIN VE TANITIMDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;

1-) Konfederasyon’un tanıtılması için yazılı ve görsel basında gerekli görüşmelerin yapılarak kamuoyunda tanınmasını sağlamak,

2-) Konfederasyon’un programları, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür, dergi gibi yayınların çıkartılmasını sağlamak,

3-)Ulusal ve uluslar arası iletişimi sağlamak ve bu yayın organları ile ilgili arşiv oluşturmak,

4-)Konfederasyon’a üye federasyonlar ile ilgili haber niteliği taşıyan tüm çalışmaları yaparak yazılı ve görsel basında duyurulması için çalışmalar yapıp Genel Sekreter’e sunulması,

5-) Konfederasyon’un amaç ve hizmet konularında kendi sorumluluk alanına giren görevlerle ilgili çalışma yapmak,

6-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

 

Madde 32-SAĞLIK İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;

1-)Samsunlu hemşerilerimizin sağlık ile ilgili tüm sıkıntılarını gidermek adına gerekli çalışmaları yapmak,

2-)Samsunlu sağlık çalışanlarını araştırıp bulmak ve onlarla Konfederasyon arasında ilişkiyi düzenlemek,

3-)Sağlık kuruluşları (Hastane, poliklinik, sağlık ocağı v.s.) ile temaslarda bulunup gerekli zamanlarda ilişkileri kurmak,

4-)Samsun çevresinde sağlık ile ilgili eksikliklerin tespit edilerek, eksikliğin giderilmesi için gerekli raporun hazırlanması,

5-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

 Madde 33- PROTOKOLDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ

1-) Konfederasyon’un yapmış olduğu programlarda protokolün karşılanması ve ağırlanması.

2-) Konfederasyon yönetim kurulunun katıldığı programlarda oturma düzenin sağlanması ve tanıtılması.

3-)Üye federasyonların programlarında protokol düzenini sağlamak.

4-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

 

 Madde 34- HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ

1-) Konfederasyon’un yapacağı programlarda dernekleri organize ederek programın hazırlanmasını sağlamak.

2-) Konfederasyon ve üye federasyonlar arasında iletişimin kurulması ve gerekli alt yapının oluşturulması

3-)Samsunluların birbirleriyle tanışıp, iletişim kurmasını sağlamak.

4-) Konfederasyon’un yapacağı organize ve programlarda alt yapıyı hazırlamak.

genel başkan ve yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

 

 Madde 35-SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;

1-)Yurt çapında yaşanabilecek sel, deprem v.s. gibi doğal afetler sonucu oluşacak sıkıntıların giderilebilmesi için sosyal sorumluluk gereği Konfederasyon olarak yapılması gereken konularla ilgili çalışmaların yapılarak ön hazırlığın tamamlanması,

2-)Samsunlu hemşerilerimizin cenaze işleri ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması,

3-)Yaşlı, dul, yetim ve kimsesiz hemşerilerimizi tespit ederek ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

4-)Maddi ve manevi yardım yapılacak ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması,

5-) Konfederasyon’un veya Üye federasyonların yapacağı etkinliklerde yapılan organizasyonun sorunsuz olabilmesi için verilen görevleri yapmak,

6-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

 Madde 36- TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ

1-)Dernekler arasında örgütlenmeyi ve teşkilatlanmayı sağlamak.

2-)İl, İlçe ve bölgelerdeki genel teşkilatlanmadan sorumludur.

3-)İl ve İlçelerdeki derneklerin teşkilatlanmadan sorumlu birimlerinin kurulmasını sağlamak.

4-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

Madde 37-GENÇLİK KOLLARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;

1-) Konfederasyon’a üye federasyonlarda bulunan gençlerin tespiti ve aktif olarak çalıştırılması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

2-) Konfederasyon’a üye tüm federasyonların gençlik kollarının oluşturulması,

3-)Tüm etkinliklerde gençleri aktif olarak çalıştırmak,

4-)Gençlerin yetkinliklerinin tespit edilerek verimli olabileceği alanlarda çalışabilmesi için Yönetim Kurulunda bulunan (Spordan sorumlu, Eğitimden sorumlu, Siyasi işlerden sorumlu, Finansmandan sorumlu v.s.) sorumluluk alanlarında görev almaları için rapor hazırlamak,

5-)Gençlerin meslek, iş v.s. sahibi olabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılarak raporun hazırlanması,

6-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek

 Madde 38- ARGEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ

1-) Konfederasyon’un sağlıklı yapılanması, üyelerin niteliklerinin geliştirilmesi ve Konfederasyon çalışmalarının kalite, yeterlilik ve etkinlik kazanması için gerekli tüm çalışmalarını hazırlar ve yürütür.

 2-)Bütün birimlerin yaptığı faaliyetlere her türlü içeriği sağlar. Çalışmaların fikri altyapısını oluşturur.

 3-)Tüm komisyonların hedef ve programlarını analiz eder. Bu analizleri ilgili birim başkanlıklarıyla paylaşır.

 4-)Bilim ve teknolojiyi takip ederek araştırma yapar, yerel ve merkezi sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunur bu amaçla ilgili eğitim araştırma ve inceleme kurumlarını ziyaret eder, elde ettiği bilgi ve bulguları ilgili yerlere aktarır.

5-) Konfederasyon’un ve federasyonların işleyişinde ve faaliyetlerinde en son teknolojinin kullanılması için gerekli çalışmayı yapar. Kamuoyu araştırmaları yaparak bölgesindeki gençlerin tercih yönünü belirler.

6-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

Madde 39-YÖNETİM KURULU İŞLEYİŞ ŞEKLİ

Konfederasyon’a gelen tüm talepler her ne yolla gelirse gelsin bu taleplerin tamamı Genel Sekreter’de toplanacaktır. Genel Sekreter bu talebi Yönetim Kurulu toplantısında gündeme getirecek, Yönetim Kurulu’nun kararı olumlu yönde ise Genel Sekreter konuyla ilgili görevi ilgili Genel Başkan Yardımcısı’na tebliğ edecektir. Eğer Yönetim Kurulu kararı olumsuz ise Genel Sekreter kararı talep sahibine tebliğ eder.

Kendisine görev tebliğ edilen Genel Başkan Yardımcısı verilen görevle ilgili olarak gerekli görüşme ve çalışmalarını Federasyon adına yapar, görevini tamamladığı zaman yapılan çalışma ile ilgili raporunu hazırlayarak Genel Sekreter’e sunar.

Genel Sekreter Genel Başkan Yardımcısından gelen raporu Yönetim Kurulunda gündeme getirir ve Yönetim Kurulu’nun alacağı kararı talep sahibine tebliğ eder.

Genel Sekreter bu çalışmaların başından sonuna kadar takipçisi olup sonuçlandırmakla mesuldür.

Yönetim Kurulunda görev yapan Genel Başkan Yardımcıları sorumlu olduğu görevlerinden (Spordan sorumlu, Eğitimden sorumlu, Siyasi işlerden sorumlu, Finansmandan sorumlu v.s.) mesul olup, sorumlu olduğu görevlerle ilgili konularda Yönetim Kurulu üyeleri ve üçüncü şahıslar müdahale edemezler. Eğer ki bu şekilde müdahalelerin olması durumunda konu Genel Sekreter’e iletilerek Yönetim Kurulu gündemine alınır.

Yönetim Kurulu üyeleri görev ve sorumlulukları dışında bulunan görev ve işlerle ilgili kendi başına hareket etmesi durumunda konu Yönetim Kurulu gündemine alınarak ilgili çalışmayı yapan üye’ye öncelikle ikaz, bu durumun devamı halinde ise Disiplin Kurulu’na sevk edilir veya Yönetim Kurulu gerekli cezai müeyyideyi uygular.

Madde 40- KADIN KOLLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

1-)Üye federasyonların kadın kollarını oluşturmak.

2-)Katıldığı organizasyonlarda örgütlenmeyi sağlamak ve Konfederasyon’u temsil etmek.

3-)Federasyonların kadın kolları ile işbirliği içerinde sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak.

4-) Konfederasyon toplantıları ve programlarında kadınları örgütleyerek katılım sağlamak.

 

 

Madde–41 OLAĞANÜSTÜ GELEN KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu üye sayılarında boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üye federasyonlardan birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak konfederasyon delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 Madde-42 BORÇLANMA ŞEKLİ

 Konfederasyon amacını gerçekleştirmek için borçlanabilir. Borçlanma, kanun, tüzük ve genel kurulun verdiği yetki dâhilinde yönetim kurulunca gerçekleştirilir. Ancak, Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan ayrıca yetki almadıkça bütçenin %10’nu aşmayan oranlarda borçlanmalar gerçekleştirebilir.

Madde-43 KONFEDERASYON BAŞKANININ İSTİFASI

Başkanın  istifası halinde Yönetim Kurulu kendi arasında toplanarak kalan süreyi tamamlamak üzere genel başkanı seçer.

 Madde-44 DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden iki  yıl için genel kurulca seçilir. Seçilen asil üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan seçerler. Konfederasyon tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılda iki kez altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Konfederasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 Madde-45 İÇ DENETİM

Konfederasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz Bağımsız denetçilerin görevlendirilmesi durumunda, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Konfederasyon yetkilileri tarafından denetçilere gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 Madde-46 DANIŞMA KURULLARI

Konfederasyon amacını gerçekleştirmek için iş adamları meclisi veya çeşitli konularda konfederasyonun amaçları doğrultusunda katkılarından yararlanılan ve daha etkin çalışmak konusunda yardımcı olabilecek olan kendi mesleklerinde sivrilmiş seçkin kişilerden  Yönetim kurulunca tespit edilen 50 Kişi  Genel kurulca  danışma kurulu olarak seçilir.Bu Danışma Kurulları kendi Mesleklerine göre Çalışma Komitesi oluşturur.. Bu şahısların seçimi yönetim kurulu tarafından yapılır. Çalışma usulleri yönetim kurulunca belirlenir. Genel kurulun her zaman bu çalışma usullerini değiştirme hakkı vardır.

 Madde-47 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde DK 23 maddesi gereği genel kurulda seçilenler yönetim ve denetleme kurulları ve konfederasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin EK-3 doldurularak konfederasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine 30 gün içinde bildirilir. Tüzük değişiklerinde Divan Tutanağı, Tüzükte değiştirilen maddelerin eski ve Yeni hali ile 2 adet Yönetim kurulunca imzalanmış Tüzükte eklenir.

 Madde-48 KONFEDERASYON GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

 Konfederasyon hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Konfederasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek ücretler ve yolluk miktarları Genel kurul tarafından tespit olunur.

 

Madde-49 DEFTER TUTMA ESASLARI

Konfederasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelir Mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Konfederasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Kayıt Usulü Konfederasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirti